Ubytovací řád

I. Podmínky pronájmu ubytování Roubenky Nový Hrozenkov
Na základě dohody uzavřené mezi pronajímatelem (Františkou Václavíkovou) a pronájemcem (dále jen hostem) poskytuje pronajímatel Roubenku č.p.700 a přilehlou zahradu hostu k ubytování za daných podmínek:

a) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran předem a je potvrzována podpisem hosta při příjezdu. Ubytováním se rozumí používání prostor Roubenky a přilehlé zahrady.

Cena doplatku za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu společně s vratnou kaucí 3 000Kč za týden nebo 2 000 Kč za víkend, z této kauce jsou hrazeny případné způsobené škody hosty + další předem stanovené poplatky (energie, ubytovací poplatek Městysu Nový Hrozenkov, dřevo). Platba doplatku za ubytování se provádí v hotovosti, platba zálohy převodem na účet, není-li dohodnuto jinak. Vyúčtování se provádí na konci pobytu, při odjezdu hosta.

II. Náhrada škody
a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Způsob objednání
Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 30% z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději do 7 pracovních dnů od poskytnutí zálohové faktury provozovatelem.

IV. Práva a povinnosti hosta
a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškeré jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrých mravů. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních dveří, vinného sklípku a brány od vjezdu do zahrady. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v Roubence ubytovány.

b) Host je povinen:
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu celý objekt včetně zahrady
 • chovat se slušně na základě dobrých mravů a užívat objekt na svoji zodpovědnost a dbát na své bezpečí a bezpečí osob, za něž zodpovídá
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • uzamykat při odchodu hlavní dveře, vinný sklípek, zavírat bránu zahrady
 • v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem, případné porušení nočního klidu jde k tíži a na zodpovědnost hosta
 • Roubenku opustit do 10.00 hod v den odjezdu, nástup je možný nejdříve od 14 hod v den nástupu, není-li domluveno jinak


b) Host nesmí bez souhlasu pronajímatele:
 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • ubytovat jiný počet osob než bylo předem dohodnuto, přičemž je-li cena placena za celý objekt maximální kapacita osob je 13, přičemž zde nejsou zahrnuty děti do 3 let bez nároku na lůžko
 • přechovávat v ubytovacích prostorách jakákoliv zvířata bez předešlé domluvy
 • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování


c) Chování hosta ve vnitřních prostorách Roubenky
 • ve vnitřních prostorách je zakázáno kouřit
 • je zakázáno zatápět v kachlových kamnech
 • ve vnitřních prostorách je nutno se přezouvat


d) Chování hosta ve vinném sklípku
 • host je povinen po každém zatopení v krbu vyčistit krbovou vložku včetně skla k tomu určenými prostředky
 • Zatopí-li host v krbu, má povinnost oheň střežit


e) Chování hosta na zahradě
 • Je zakázáno se pohybovat ve skalce a ničit okrasné dřeviny v prostorách zahrady
 • Je zakázáno vhazování věcí /kamínků do jezírka, je důrazně zakázáno koupání případných psích mazlíčků v jezírku
 • Je zakázáno házet kamínky na trávník
 • Je zakázáno skákat do bazénu či používat bazén způsobem, který by jej mohl poškodit
 • Je zakázáno používat trampolínu nad její maximální nosnost – maximální nosnost trampolíny je 100Kg celkově!!! – Používají-li trampolínu děti, je nutný dozor dospělých
 • Auta se parkují pouze na prostorách k tomu určených


V. Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen
 • odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování


VII. Průběžný úklid
V případě delšího pobytu je po týdnu měněno povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Pronajímatel si vyhrazuje přístup do objektu pro případnou kontrolu a pro běžný provoz zahrady a objektu.

IX. Reklamace
Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování
a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz.bod XI tohoto ubytovacího řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené tímto řádem nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy, na toto porušení byl ústně vyzván majitelem objektu nebo osobou majitele zastupující a porušující jednání neukončil

d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.

e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování.

XI. Stornovací podmínky:
Stornuje -li host ubytování 30 dní před daným termínem, 30% záloha z ceny propadá ve prospěch pronajímatele. Stornuje-li host ubytování více jak 30 dní před příjezdem (včetně) 30% záloha z ceny se hostovi vrací a to převodem na účet hosta, není-li domluveno jinak.

V případě stornování Silvestrovského pobytu ve lhůtě 8 týdnů před nástupem se 30% záloha nevrací.

Ubytovací řád je platný od 1.1.2013